Aktuelt

Nabovarsel Univar Solution AS

Kjære nabo!

Univar Solutions AS importerer, blander,
tapper og omsetter kjemikalier. Vi håndterer
primært løsemiddel, glykoler, smøreoljer og
brannfarlig væske samt skal håndtere HVO
(Hydrert vegetabilsk olje). Anlegget består av
kai og bilfylleplasser samt rørgater til disse,
tankpark, produksjonshall, innendørs lager,
laboratorie og administrasjon/kontorer.

Vi skal nå flytte vår virksomhet fra
Fagerstrand til Øra og bl.a. ta i bruk en
gammel tankpark som inneholder 7 tanker
på totalt 7950 m³ og oppgradere den.

Vi tar inn kjemikalier med båt eller tankbiler og
vi sender alt fra småemballasjer til tankbiler
med kjemikalier ut til våre kunder. Adgang til
området skjer via portvakt. Lasting og lossing
med skip gjøres i samarbeid med skipsmegler og kontrollforretning.

Kaien på industriområdet er klassifisert som ISPS-havn, hvilket innebærer at uvedkommende ikke har tilgang til området fra elven.

Vi er i gang med å bygge opp videre på den gamle tankparken med laste/losseplasser for tankbiler.

Tankanlegget som skal oppgraderes fått ny fangdam og eksisterende rør på rørgate av nyere dato til/fra kai skal benyttes. Ny rør-infrastruktur mellom tankene og bilfyllestasjon skal etableres.
Import av varer kommer med tankbiler eller skip og pumpes til tankanlegget. Eksport av vare vil hovedsakelig gjøres med bil, men skal også kunne gjøres via skip.

Utbedringen av tankanlegget vil bestå av følgende punkter:
– Nytt tankbasseng
– Sprinkler anlegg med skum
– Nye pumper og en renovert pumpe
– Nye rørsystemer ved tankanlegget
– Fyllerack til tankbiler
– Oppsamling for bilfylleplass og avløpssystem
– Automatisering for drift og kontroll av anlegget
– Nivå og overfyllingsvern
– Målesystem for salg av produkt

Dette betyr en økning av brannfarlige og miljøfarlige kjemikalier og vi kommer dermed innunder storulykkeforskriften fra DSB.
Dersom det skulle skje en hendelse ifm håndtering av disse kjemikaliene ønsker vi at du som nabo skal være kjent med hva vi holder på med.
Vi ønsker å informere deg litt om risikoen og hva slags beredskap vi har og hvilke forholdsregler du som nabo kan ta.
Ved en nødsituasjon vil du få nærmere informasjon fra Politiet, men det er likevel viktig at du og din husstand er kjent med oss.

Høy Beredskap

Univar Solutions har beredskapsplaner og rutiner slik at vi kan håndtere både personskader, brann/eksplosjon eller utslipp.

Våre ansatte får jevnlig trening i dette.

Nokas Beredskap administrer Felles Industrivern som Univar er medlem av, med full dimensjonering, etter Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) sine rutiner. Industrivernet har også egen brannstasjon på andre siden av porten.

Industrivernet har 2 dagtidsansatte innsatsledere samt totalt 5 innsatsledere med vakt 24/7. Ved alarmer stiller tilleggs mannskaper i industrivernet for å operere brannbil, røykdykkerbil, nødvendig tilleggsutstyr og vakta. Mannskapene har dedikert opplæring og 14. årlige øvelser. Industrivernet og Fredrikstad Brannvesen har et godt samarbeid og felles øvelser.

Anlegget er prosjektert og konstruert etter; Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.
Risikoanalyser ligger til grunn for prosjektering, konstruksjon, produksjon, installasjon, drift, endring, reparasjon, vedlikehold og kontroll og beredskap.
En kvantitativ risikoanalyse (QRA) med utredning av risikokonturer og dominoeffekt samt en miljørisikoanalyse er utarbeidet før oppstart av denne utvidelse.

Risikoreduserende tiltak er definert for å få en akseptabel risiko for anlegget.
Risikoanalyse har vist følgende:
– sårbare objekter (for eksempel skoler og barnehager) ligger utenfor
risikokonturen
-Eksisterende bebyggelse er lokalisert med tilstrekkelig avstand fra anlegget.

I ytre hensynssone hvor det er tillatt med boligbebyggelse, har FRIP en bygning med brannstasjon og 4 utleie leiligheter på østsiden av Øraveien.

Univar Solution tar sikkerhet på alvor!

Dersom det skulle oppstå en situasjon som tilsier umiddelbare tiltak utenfor bedriftsområdet, vil ansvarlig redningsledelse ha mulighet til å nytte offentlige varslingssystem.

TYFON – ”Viktig melding, lytt på radio”
Dette signalet blir gitt, ved tre ganger tre signal støt, med et minutts opphold mellom hver serie.

Hva kan du gjøre?
• Etterkomme alle instrukser og oppmodinger fra redningstjenestene
• Hold deg innendørs hvis ikke annen beskjed blir gitt.
• Lukk vinduer, dører og slå av ventilasjon.
• Er du utendørs og ikke kan komme deg inn bør du observere vindretningen og bevege deg
bort fra området på tvers av vindretningen.
• Bevar fatningen – pass særskilt på utsatte grupper som barn, eldre og syke personer
• Søk informasjon på tilgjengelige kanaler (radio, TV, internett, sosiale medier).

Offentlige instanser har utarbeidet eksterne beredskapsplaner for å møte enhver virkning av storulykker utenfor virksomhetens område.
Det er viktig for oss å ha god kontakt med naboer og nabovirksomheter.
Dersom du har spørsmål om oss så ta kontakt på telefon eller mail.

Terminalsjef
Trond Syversen
Trond.Syversen@univarsolutions.com
+47 950 86 839

EHSQ Coordinator
Ingunn W. Bjøralt
Ingunn.Bjoralt@univarsolutions.com
+47 952 69 356

Related Posts